Beitrag im Regionaljournal SRF vom 9. Oktober 2017